Konkordato Komiserliği Eğitimi

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik 30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine başvurmaları halinde konkordato komiserliği temel eğitimi vermek üzere izin verilmektedir. Gaziantep Üniversitesi bu kapsamda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na başvuru yapmış ve gerekli izni alarak Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi vermeye Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Konkordato Komiseri Nitelikleri:

Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğe göre:

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Tam ehliyetli olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
ç) İflas etmemiş olmak.
d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.
f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Eğitim Yeri :

Gaziantep Üniversitesi / Hukuk Fakültesi Amfisi

Eğitim İçeriği :

  1. İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Konkordato Hukuku
  2. Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi

Eğitmenler :

Doç. Dr. İbrahim Halil Ekşi
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Erdoğan
Dr.Öğr.Üyesi Tayfun Ercan
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Alsu

Sertifika / Katılım Belgesi :

Program sonunda katılımcılar Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.

Devam Zorunluluğu :

Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. (Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Usul ve Esasları Genelge: 171)

Gerekli Belgeler :

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Lisans Mezuniyet Belgesi 

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

1.080 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi:

Dört gün toplam 36 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

 

Konkordato Komiserliği yönetmeliği için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-2.htm

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN

KURSA İLİŞKİN NOTLAR:

Kurs Devam zorunluluğu vardır. 

Kurs Açıldıktan sonra ücret iadesi kesinlikle yoktur.

Kurumumuzdan Pos Cihazıyla Çekim Yapılabilmektedir.

Evrakları eksiksiz bir şekilde fotokopi ve aslıyla birlikte  başvurmanız gerekmektedir.

Hesap Adı: Gaziantep Üni. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-GÜSEM Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şb.

IBAN NO: TR20 0001 2001 3380 0080 0000 07

NOT: Ad, Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı Belirtilecek.

 


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.