GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜSEM) YÖNETMELİĞİ

26 Ekim 1999 Tarih ve 23858 Sayılı Resmi Gazete

Amaç
Madde 1-
GÜSEM'in amacı, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda; akademik programlar dışında. verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelikte, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayalı, Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) kurulmuştur.

Çalışma Alanı
Madde 3 -
GÜSEM amaçları doğrultusunda. kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar vb. faaliyetleri düzenler ve koordine eder.


Kuruluş ve Yönetim
Madde 4 -
GÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Yönetim Kurulu
b) GÜSEM Müdürü

GÜSEM Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 5 -
GÜSEM Yönetim Kurulu:
a) GÜSEM Müdürü ile,
b) Rektör tarafından atanacak 4 öğretim elemanından oluşur. (5. Madde 2 Şubat 2004 Tarih ve 25371 Sayılı Resmi Gazeteyle değiştirilmiştir.)

Madde 6 - Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine her ay, işin gerekli kıldığı durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.
Yönetim Kurulu, GÜSEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.
Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütür. GÜSEM Müdürü ile birlikte GÜSEM bütçesini hazırlar.

GÜSEM Müdürü
Madde 7 -
GÜSEM Müdürü Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir.(7.Madde 27 Temmuz 2007 Tarih ve 26595 Sayılı Resmi Gazeteyle değiştirilmiştir)

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 -
GÜSEM Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Yönetimi altındaki birimleri GÜSEM amaçları doğrultusunda yönetir. Her faaliyet yılı sonunda, GÜSEM faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu dü¬zenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı
Madde 9 -
Rektör, gerekli gördüğünde GÜSEM Müdürünün önereceği üç öğretim elemanı içerisinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Mali Konular
Madde 10-
GÜSEM'in gelir ve giderleri, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hesaplarında toplanır.
Kurs, seminer ve konferans veren öğretim elemanlarının verdikleri ders saati dikkate alınarak döner sermayeden ödeme yapılır. Ayrıca, sağlanan kazanç üzerinden, yürürlükteki Döner Sermaye kar dağıtım esasları çerçevesinde hizmeti geçenlere katkı payı dağıtılır.

İta Amirliği
Madde 11 -
İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde GÜSEM Müdürüne devredebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 12 -
12 Eylül 1992 tarih ve 21343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği (GÜSEM), yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 13 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.